O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Archiwum

AKTUALNOŚCI


Ośrodek Pomocy społecznej informuje, iż

NIE UDZIELA SIĘ TELEFONICZNIE INFORMACJI NA TEMAT DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, TERMINÓW WYPŁAT ORAZ INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. POWYŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ JEDYNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE TUTEJSZEGO OŚRODKA.


18.04.2017

Informujemy, iż w dniu 02.05.2017 r. Wydział Świadczeń Rodzinnych (pok. nr 4) będzie nieczynny.


18.04.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż pracownicy socjalni przyjmują wnioski o pomoc od 04.05.2017r.


10.04.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


06.04.2017

W związku z opracowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Sokółka oraz Programu Aktywnoœci Lokalnej na lata 2017-2021.

ZWRACAMY SIĘ DO MIESZKAŃCÓW GMINY SOKÓŁKA O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY.

LINK DO ANKIETY

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania powyższych programów. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny.


27.03.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

15Szczegółowe informacje


20

02.03.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2017 -20121

15Informacja o wynikach zapytania ofertowego


02.03.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017 -20121

15Informacja o wynikach zapytania ofertowego


02.03.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie Programu Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Sokółka na lata 2017 -20121

15Informacja o wynikach zapytania ofertowego


21.02.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Wynik zapytania ofertowego


16.02.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

15Oferta pracy


07.02.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na przygotowanie cateringu dla uczestników warsztatu rozwoju osobistego realizowanego w ramach projektu "lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Wynik zapytania ofertowego


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminy Sokółka na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie materiałów w ramach projektu "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


02.02.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie umieściło film informacyjny dotyczący zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Film informacyjny


31.01.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


24.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


24.01.2017

System telefoniczny "TELEOPIEKA"

Burmistrz Sokółki wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, w tym oczekiwaniom seniorów, rozważam możliwość współpracy Gminy Sokółka z Polskim Centrum Opieki - operatorem nowoczesnego systemu wzywania pomocy. Formularz zgłoszeniowy należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do dnia 27.02.2017 r. Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Sokółce.

15Formularz zgłoszeniowy


23.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na catering dla uczestników warsztatu rozwoju osobistego realizowanego w ramach projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Oświadczenie


13.12.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że Wigilia dla Samotnych odbędzie się w dniu 19 grudnia o godz 10.00 w Kawiarni "Lira" w Sokółce.


01.12.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w grudniu 2016r w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 06, 08, 19 grudnia 2016r w godz. 15.00 - 19.00
prawnik - 02, 07, 16, 21 grudnia 2016r w godz. 16.00 - 19-00
pedagog - 09, 15 grudnia 2016r w godz. 16.00 - 18.00
psychiatra - 05, 12 grudnia 2016r w godz. 15.00 - 17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016r (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.11.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko psychologa na rzecz realizacji Projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Informacja


22.11.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko doradcy zawodowego na rzecz realizacji Projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Informacja


22.11.2016

Gmina Sokółka – Lider, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce – Realizator w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie od 01.11.2017 do 28.02.2019 roku realizuje projekt: "Lepsze jutro aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystajšcych z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" w ramach osi priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej; Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń OPS w Sokółce w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzona indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb każdego z uczestników. Narzędziem realizacji usług aktywnej integracji będzie kontrakt socjalny w ramach którego zostanie ustalona indywidualna ścieżka uczestnictwa. Kontrakt zostanie podpisany pomiędzy uczestnikiem a pracownikiem socjalnym. Działanie ma na celu określenie współdziałania w celu rozwiązania problemów osób znajdujšcych się w trudnej sytuacji życiowej. Rezultatem będzie zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych umożliwiajšcych powrót na rynek pracy. Projektem zostanie objętych 140 osób (4 grupy). Grupa docelowa stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej doświadczające wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki (100 osób) oraz osoby należące do III profili pomocy (40 osób). Podczas rekrutacji preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zadania projektu:

  • Program Aktywizacja Integracja na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce
  • Poradnictwo specjalistycznego
  • Poradnictwo indywidualne oraz grupowe
  • Kursy i szkolenia
  • Staże zawodowe

17.11.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dodatkowych terminach porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie. W listopadzie dodatkowe konsultacje odbędą się:
- 18 listopada 2016r w godz. 15.00 - 18.00
- 23 listopada 2016r w godz. 14.30 - 17.30
Ponadto informujemy, iż w dniu 19 listopada 2016r ( sobota) w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
Informacje o dyżurach specjalistów są dostępne na stronie internetowej w siedzibie tut. Ośrodka.
Serdecznie zapraszamy.


08.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie: "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


08.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w projekcie: "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego KOREKTA AKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego KOREKTA AKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego NIEAKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego NIEAKTUALNY


08.11.2016

Informacja o wyniku ogłoszenia

dotyczącego zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Informacja o wyniku ogłoszenia


08.11.2016

Informacja o wyniku ogłoszenia

dotyczącego zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii psychologicznej.

15Informacja o wyniku ogłoszenia


07.11.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w listopadzie 2016r w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 10, 17, 30 listopad 2016r w godz. 16.00 - 20.00
prawnik - 16, 25 listopad 2016r w godz. 16.30 - 19.30
pedagog - 09, 24 listopad 2016r w godz. 16.00 - 18.00
psychiatra - 07, 28 listopad 2016r w godz. 15.00 - 17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 19 listopada 2016r (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

Adresatami są kobiety doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Zgodnie  przyjętymi założeniami głównym celem grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu, zdobycie informacji o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej, poznać swoje prawa.

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


03.11.2016

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PARTNERSTWIE Z ZAKŁADEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU

prowadzi nabór Uczestników do projektu: "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności w sferze życia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, prowadzące do pozyskania zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego wsparcia psychologicznego - doradczego, społecznego, szkoleń i staży.

15Ogłoszenie o naborze do projektu


20.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE - korekta

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


13.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii psychologicznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


13.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


03.10.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 13, 20, 27 październik 2016r w godz. 16.00-20.00
prawnik - 05, 12 październik 2016r w godz. 16.30-19.30
pedagog - 19, 26 październik 2016r w godz. 16.00-18.00
psychiatra - 03, 17 październik 2016r w godz. 15.00-17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 29 października 2016r (sobota) w dodz. 10.00 - 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.09.2016

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż w ramach realizowanego projektu "Stop przemocy w rodzinie" w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie (siedziba Ośrodka) w dniu 24.09.2016r (sobota) o godz 10.00 odbedzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Ponadto informujemy, że zmienil się termin konsultacji psychologicznych, Konsultacje odbędą się 27.09.2016r (wtorek) w godz 16.00-20.00.
Srdecznie zapraszamy.
Wiecej informacji pod nr tel. 85 711 20 64


13.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia z fizjoterapeuta rehabilitantem.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


06.09.2016

Informacja o wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego dot. zorganizowania i praprowadzenia szkolenia: "praktyczne metody pracy z ofiarami i sprawcami przemocy" w ramach projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego


01.09.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizowanego projektu "Stop przemocy w rodzinie" zaprasza do Punktu Konsltacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie . Konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne oraz zakresu ochrony zdrowia odbędą się siedzibie Ośrodka w następujących terminach:

psycholog - 07, 21, 28 września 2016r w godz. 16.00-20.00
prawnik - 15, 29 września 2016r w godz. 16.30-19.30
pedagog - 08, 22 września 2016r w godz. 16.00-18.00
psychiatra - 05, 19 września 2016r w godz. 15.00-17.00

Zapraszamy również kobiety dotknięte przemocą w rodzinie do uczestnictwa w grupie wsparcia.
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.08.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.OPS.PO.2016

dot. zorganizowania przeprowadzenia szkolenia "Praktyczne metody pracy z ofiarami i sprawcami przemocy" w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 6.OPS.PO.2016


20

W ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Priorytet II : "Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie" Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce realizuje projekt "Stop przemocy w rodzinie". Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach realizowanego projektu od 17 sierpnia 2016r do 31 grudnia 2016r działa Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz z zakresu ochrony zdrowia.

Terminy przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym :
Psychiatra: 22, 29 sierpnia 2016r w godz. 15.00 - 17.00
Psycholog: 17, 24, 31 sierpnia 2016r w godz.. 16.00 - 20.00
Prawnik: 23, 30 sierpnia 2016r w godz. 16.30 - 19.30
Pedagog: 18, 25 sierpnia 2016r w godz. 16.00 - 18.00

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64
Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego będzie co miesiąc aktualizowany.
Projekt zakłada również stworzenie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Punktu Konsultacyjnego.


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na przygotowanie materiałów rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko z zakresu ochrony zdrowia na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pedagoga na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko prawnika na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko psychologa na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.OPS.PO.2016

na przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 5.OPS.PO.2016

15Formularz do zapytania ofertowego nr 5.OPS.PO.2016

15Formularz do zapytania ofertowego nr 5.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko LEKARZA PSYCHIATRY w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 4.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PEDAGOGA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 3.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PRAWNIKA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 2.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PSYCHOLOGA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 1.OPS.PO.2016


27.06.2016

W związku z wystąpieniem szkód na skutek frontu burzowego jaki przeszedł przez województwo Wojewoda Podlaski informuje:
Pomoc poszkodowanym udzielana jest w przypadku znacznych uszkodzeń budynków mieszkalnych, strat w rolnictwie oraz szkód w infrastrukturze komunalnej.

Komunikat Wojewody Podlaskiego

15Wniosek


20
20

Burmistrz Sokółki informuje o rozpoczęciu uzupełniającego naboru wniosków kwalifikacyjnych w ramach trwałości projektu

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA”

Ogłoszenie skierowane jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu, na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Internetu.

Nabór uzupełniający Beneficjentów Ostatecznych prowadzony będzie w sposób ciągły.

Termin zakończenia naboru zostanie opublikowany z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej gminy: www.sokolka.pl.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są: w Biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 309.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Ilość miejsc ograniczona.

15Regulamin

15Wniosek

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
22-27 luty 2016r.

15Lista punktów udzielających pomoc


25.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje iż bezpłatne porady prawne, oraz dyżur pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniu 25 stycznia zosały odwołane.


11.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 14 stycznia
- 25 stycznia
w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


07.01.2016

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie wyboru partnera, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spojności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

15Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 05.01.2016 roku


04.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje iż wnioski z terenów:

Bobrowniki, Drahle, Dworzysk, Karcze, Kundzin Kościelny, Kurowszczyzna, Lipina, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Nowa Kamionka, Podkantorówka, Starzynka, Tartak, Tatarszczyzna, Wojnachy, Zadworzany, Zaścianki/k. Kurowszczyzny
oraz
ulice: Pocztowa, Grodzieńska

będą przyjmowane od 11.01.2016r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl